Chưởng Môn là người nắm quyền quản trị và chủ nhiệm hệ thống mạng trực tuyến Quang Vũ.

Chưởng Môn gìn giữ và phát huy cái tư chất được ghi chép trong tác phẩm Anh hùng chi khí.

Chưởng Môn có trọng trách giữ cho môn phái luôn kế thừa, gìn giữ và phát huy tinh thần, tinh hoa giá trị của các vị tiên hiền, chưởng bối

Chân truyền Quang Vũ đạo học