Quang Vũ là nền tảng văn hoá, tri thức.

Nhưng quan trọng hơn, Quang Vũ là nền tảng giúp cho nhiều người kiếm tiền